Nabídka služeb

Nabízíme Vám níže uvedený komplexní projekční a inženýrský servis při přípravě a realizaci staveb:
- Elektrárny
- Distribuční sítě
- Energetické audity
- Teplárny
- Alternativní zdroje energie
- Ekologické stavby
- Podnikové kotelny
- Energetické úspory
- Řešení odpadů, skládky, úložiště
- Spalovny
 
- Vodohospodářské stavby
Poradenský servis při přípravě investičního záměru
Poskytneme Vám komplexní konzultační služby spojené s přípravou Vašeho investičního záměru, které zahrnou zpracování podnikatelského záměru, eventuelně studie proveditelnosti. Účelem těchto služeb je komplexně zhodnotit realizovatelnost záměru z hlediska volby lokality, technické proveditelnosti, ekonomické návratnosti a vlivů na životní prostředí.
Zpracování finanční a ekonomické analýzy investičního záměru (COMFAR)
V rámci přípravné fáze Vašeho záměru Vám jako nedílnou součást studie proveditelnosti zpracujeme detailní finanční a ekonomickou analýzu Vaší investice pomocí simultánního software COMFAR III EXPERT (dle metodiky UNIDO). Pomocí tohoto programu budou pro jednotlivá léta životnosti investice promítnuty průběh nákladů, výnosů, změny stavu aktiv, pasiv, cash flow včetně výpočtu potřebných finančních ukazatelů (NPV, IRR, doba návratnosti, atd.)
Zpracování podmínek pro výběrové řízení na dodavatele stavby včetně vyhodnocení
Pro zajištění realizace stavby zpracujeme kompletní dokumentaci pro výběr dodavatele stavby s technickou částí (včetně výkazu výměr) a obchodními podmínkami. Dále zajistíme organizaci výběrového řízení na dodavatele stavby včetně vyhodnocení a doporučení nejvýhodnější nabídky.

KOMPLEXNÍ PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÉ SLUŽBY V ENERGETICE A EKOLOGII
Rozsah nabízených služeb:
- Architektonické a urbanistické studie v průmyslových, veřejných ale i bytových sférách.
- Návrhy nízkoenergetických a pasivních staveb
Zpracování dokumentace pro územní řízení, pro stavební povolení
V rámci projekční přípravy Vašeho záměru zpracujeme projektové dokumentace pro územní řízení a stavební povolení, zajistíme jejich projednání s dotčenými orgány, zapracování připomínek do dokumentace a vyřízení pravomocného územního rozhodnutí a stavebního povolení. Na přání zákazníka zpracujeme realizační dokumentaci stavby (v případě, že její zpracování nebude zajišťováno dodavatelem stavby).
Pro tuzemské i zahraniční dodavatele technologie a stavební firmy zpracování dokumentace v úrovni EBE a DE (Extended Basic Engineering, Detail Engineering)
Pro případ dodávek speciálních staveb zpracujeme pro stavební i technologickou část stavby dokumentaci EBE ( jedná se o projektovou dokumentaci pro územní řízení s konstrukčním řešením stavby v podrobnosti dokumentace pro stavební povolení ) a dokumentaci DE ( jedná se o projektovou dokumentaci pro stavební povolení s výkresovou dokumentací v podrobnostech realizační dokumentace stavby).
Technické dozory staveb
V případech, kdy není konflikt zájmu, zajistíme výkon technického dozoru po celou dobu realizace stavby včetně zajištění kolaudace.
Provádění komplexní projektové a inženýrské činnosti v investiční výstavbě - "na klíč"
Zajistíme kompletní dodávku stavby „na klíč“ v rámci tzv. projektového řízení, zahrnujícího přípravou a průzkumnou fázi, zpracování projektové dokumentace, vyřízení povolení a organizaci výběrového řízení na dodavatele stavby a řízení stavby z hlediska času, nákladů a jakosti včetně výkonu technického dozoru, autorského dozoru, asistence při zkušebním provozu a zajištění kolaudace.
Copyright © 2008 - 2009, EKOENGINEERING CZ, s.r.o.